Delete duplicate

Won’t allow me to delete. Apologise.